תקנון מבצע חבר מביא חבר פברואר 2012

תוקף המבצע מהתאריך 1/03/2011 ועד לתאריך 31/04/2012 להלן "התקופה"

תקנון זה תקף למבצע זה בלבד ואינו חל על כל פעולה או מבצע אחר כל שהוא שנערך או שייערך על ידי חברת ג'יי דיזיין עבור תוכנת סנזיי (להלן:סנזיי).

המבצע תקף לגבי לקוחות חדשים שהומלצו במהלך התקופה הנ"ל ועסקה שנתית נחתמה מולם עד לתאריך תום התקופה.

זכאים להמליץ: מי שהנם ברגע ההמלצה לקוחות סנזיי.
זכאים להיות מומלצים: מי שאינם ולא היו בעבר לקוחות סנזיי, מי שלא היו בקשר עם סנזיי בעבר ואינם בתהליך מולה בהווה.

הזכאות לתגמול במבצע זה תמומש אם יתקיימו התנאים הבאים: החבר המומלץ חתם על חוזה לשנה, הסדיר את התשלום ועברו 3 חודשים מיום חתימת  חוזה והסדרת התשלום.

על לקוח ממליץ להעביר פרטי לקוח מומלץ לסנזיי, לאחר שהלקוח המומלץ נתן הסכמתו והביע רצונו כי נציגי סנזיי יצרו קשר עמו במייל efi@senzey.com, המידע יכלול:
שם החברה, תחום עיסוקה, שם איש הקשר, טלפון, דוא"ל וכתובת העסק.

מבנה התגמול:
עבור החבר הראשון והשני שיצטרפו, חודש חינם כל אחד- חודש חינם מהגירסה המותקנת אצל הלקוח המפנה, למשתמש אחד וללא תוספות.
עבור החבר השלישי והרביעי שיצטרפו חודשיים חינם כל אחד- חודש חינם מהגירסה המותקנת אצל הלקוח המפנה, למשתמש אחד וללא תוספות.
עבור החבר החמישי והשישי שיצטרפו שלושה חודשים חינם כל אחד- חודש חינם מהגירסה המותקנת אצל הלקוח המפנה, למשתמש אחד וללא תוספות.

המקסימום לצבירה- שנה חינם בסנזיי, מהגירסה המותקנת אצל הלקוח המפנה, למשתמש אחד וללא תוספות.

התגמול יוענק כזיכוי מתוך הסכום לתשלום עבור תקופת החידוש הקרובה, במעמד חתימת חידוש החוזה.

במקרה של יותר מממליץ אחד ללקוח נרשם, ההחלטה למתן התגמול תתקבל באופן פרטני ועל פי הצהרתו של הלקוח החדש מול חברת ג'יי דיזיין.

ההטבות הניתנות הנן אישיות ואינן ניתנות להעברה.

למען הסר ספק מובהר בזאת כי לחברה הזכות להחליט לפי שיקול דעתה המוחלט האם להתקשר עם לקוח פוטנציאלי כלשהו בהסכמי ההתקשרות וכן הזכות, לפי שיקול דעתה המוחלט, לחדול בכל עת ממתן השירותים ללקוח כלשהו, וללקוחות הקיימים לא תהיה כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה מהחברה בשל כך.

הזכות לזיכוי העתידי היא אישית ,לא ניתנת להעברה ו/או להסבה ו/או להמחאה, ולא ניתנת להמרה לתמורה כספית ו/או אחרת ,זולת על דרך של זיכוי בגין הסכום לתשלום עבור תקופת החידוש הקרובה, במעמד חתימת חוזה החידוש.

זכותה של החברה לתקן את הכללים האמורים במסמך זה לעיל ו/או להאריך או להפסיק את תוקף המבצע בכל עת ללא הודעה מוקדמת ו/או לצאת במבצעים נוספים, לפי שיקול דעתה הבלעדי .                                                         

בהצלחה!

 ט.ל.ח